Directors

Ven. Prof. M. Dhammajothi Thero(2016-2019)

Zhang, Xi (2016-2018)

Prof. Huang Wei (2018.12.12 – 2020. 12.11)